ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Privacy

Versie 2018.1, in werking getreden op: 25 mei 2018

‘Stichting SteunWelzijnszorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacystatement wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens’.

SteunWelzijnszorg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SteunWelzijnszorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacybeleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze gegevens nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij zij uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen;
 • zij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

SteunWelzijnszorg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacystatement, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Steun Welzijnszorg
Postbus 555
5700 AN Helmond
E-mail : secretaris@steunwelzijnszorg.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Stichting SteunWelzijnszorg verwerkt ten behoeve van de doeleinden volgens onze statuten.

Persoonsgegevens, die naar aanleiding van een aanvraag voor financiële ondersteuning worden verkregen, worden voor dit doel verwerkt.

E-mailadressen van organisaties die namens hun cliënten aanvragen indienen kunnen gebruikt worden voor het doen van uitnodigingen voor bijeenkomsten in samenwerking met andere goede doelen fondsen.

SteunWelzijnszorg verwerkt de gegevens anoniem voor eigen doeleinden. Zo worden jaarlijks het aantal aanvragen geregistreerd, de aard van de beslissing (toegekend, afgewezen, deels toegekend, ingetrokken), het totaalbedrag aan verstrekkingen en leningen als ook de verschillende soorten verstrekkingen. In onze statuten wordt vermeld dat de bestuurders aan niemand verantwoording verschuldigd zijn ten opzichte van de gedane financiële verstrekkingen en dit betekent daarmee ook dat de administrateurs geheimhouding betrachten en op de hoogte zijn van de regels omtrent privacy.

Iedereen van wie persoonsgegevens verwerkt worden kan het privacybeleid opvragen via het e-mail adres secretaris@SteunWelzijnszorg.nl.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ontvangen gegevens van een betrokkene worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemming is ontvangen. Schriftelijke toestemming kan zowel per post als per e-mail worden verstrekt.

Enkel in het geval er een wettelijke rechtsplicht of gerechtelijke uitspraak is gedaan die noopt tot het doorgeven van gegevens zal op deze basis zonder toestemming doorgifte plaatsvinden.

MINDERJARIGEN

SteunWelzijnszorg verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De bewaartermijn van een aanvraag is maximaal zeven jaar vanaf het jaar waarin de aanvraag is gedaan. De gegevens worden gedurende deze tijd bewaard en worden hergebruikt bij een nieuwe aanvraag voor zover deze nog actueel zijn.

Uitzonderingen:

 • In het geval van geldleningen wordt de aanvraag na de termijn van zeven jaar bewaard in het geval het geleende bedrag nog niet (geheel) is terugbetaald.
 • Indien er wettelijke bepalingen zijn die nopen bepaalde gegevens langer te bewaren.

BEVEILIGING

SteunWelzijnszorg zal zich inspannen haar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen oneigenlijk gebruik. SteunWelzijnszorg is zich ervan bewust dat computersystemen kunnen worden gehackt of componenten kunnen worden gestolen. Om deze redenen heeft zij de volgende maatregelen getroffen:

 1. personal computers zijn uitgerust met een firewall en up-to-date virusscanner;
 2. gegevens worden enkel gedeeld met bestuursleden.
 3. SteunWelzijnszorg is bezig met het ontwerpen van een systeem om de bescherming van de persoonsgegevens te optimaliseren;
 4. de bestuurders kennen het belang van de bescherming van de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten en zijn ingevolge de statuten aan niemand verantwoording schuldig;
 5. het werken in de cloud waarbij ook een back-up van de persoonsgegevens wordt verzorgd.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke SteunWelzijnszorg van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. SteunWelzijnszorg kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt SteunWelzijnszorg u hierover direct contact met ons op te nemen om er bij voorkeur en zo mogelijk samen met u uit te komen.

Op verzoeken wordt binnen 1 maand gereageerd. U moet een verzoek schriftelijk indienen (post of mail). Er worden geen kosten berekend voor deze verzoeken. Buitensporige of ongegronde verzoeken worden geweigerd. In uitzonderlijke gevallen wordt de beslistermijn verlengd met 2 maanden, hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van SteunWelzijnszorg dan staat de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met een verzoek om te bemiddelen in over de uitoefening van uw rechten.